RU EE
Valige, kellena registreerute
Registreerimine
Olen õpilane
Olen õpetaja
← Tagasi
Õpilase registreerimine
← Tagasi
Õpetaja registreerimine
Esimene aasta
Teine aasta
Kolmas aasta
Neljas aasta
Gümnaasium
← Tagasi
Individuaalõpilase registreerimine
Esimene aasta
Teine aasta
Kolmas aasta
Neljas aasta
Gümnaasium

Viga! Sa ei läbinud kontrolli "Ma ei ole robot"!
#sisestage kasutajatunnus ja parool
Sisene
Tingimused

Kasutustingimused

Üldsätted

DUS-i teenuse kasutamisega nõustute allolevate tingimustega.
DUS-i teenusepakkuja on Euroopa Keelte Kool OÜ, edaspidi nimetatud EKK, E-post info@ keeltekool.eu, tel +372 56263727

Teenuse kasutamise reeglid

Jälgige kõiki juhendeid, viiteid, osutusmärke jmt, mida DUS-i teenuse osutamisel pakub. Teenustele või liidesele juurdepääsu motiveerimata keelamise korral pöörduge teenuse müüjate poole.

Kasutaja peab DUS-is rangelt järgima autoriõiguse seadusega kehtestatud reegleid ja põhimõtteid.

Kasutaja peab teenusesse suhtuma heaperemehelikult ja lähtuma põhimõttest, et teenust ei tohi ühelgi viisil takistada, häirida, blokeerida vmt. isegi juhul, kui mõni tegevus ei ole DUS-is otsesõnu keelatud.

Teenuse kasutamiseks on enamikel juhtudel vaja ennast registreerida DUS-i kasutajaks ja luua endale vastav kasutajakonto.

Hoidke oma paroolid teiste eest saladuses, ärge mingil juhul oma paroole või muid autentimistunnuseid edastage e-postiga. Olge hoolsad ja tähelepanelikud oma paroolide kasutamisel, et vältida paroolide lekkimist võõrastele.

Lisaks võib EKK piirata või peatada teenuse osutamise, kui märkame selles pahatahtlikku tegevust (nt õpiülesannetesse teksti või muu teabe sisestamine, mis ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele) või kasutaja tavapärasest kasutamisest teistsugust kasutusmustrit.

Kui kahtlustate oma konto kasutamist võõra isiku poolt, palun teavitage sellest koheselt EKK-i töötajaid.

Teenuse eest tasumata jätmine annab EKK-ile õiguse teenuse peatamiseks. EKK-il on õigus teenuse kasutamise reegleid muuta.

DUS ei garanteeri kasutajale teenuse kasutamise eesmärgi täitmist. Ainuüksi teenuse kasutamine ei taga edukust õppeaine omandamisel.

DUS ei vastuta teenuste talitlushäirete eest, kui kasutaja tarkvara ei vasta soovitatud tarkvarale.

Teenuse muutmine, peatamine ja lõpetamine

EKK ei ole kohustatud teenuse muutmisest, peatamisest või lõpetamisest teavitama, kui selle põhjuseks on vääramatu jõuga asjaolu, sh telekommunikatsiooni rikked, streigid, valitsuse tegevus või tegevusetus, mis takistab teenuse osutamist vms.

DUS-I teenus peatatakse ajutiselt või alaliselt isikule või isikute ringile, kui on alust kahtlustada kellegi intellektuaalomandi kahjustamist või eksimist heade kommete vastu.

EKK-l on õigus lõpetada isikule teenuse osutamine juhul, kui kasutaja keeldub käesolevas juhendis ja seaduses sätestatud kohustuste täitmisest.

Õppeasutuse (kooli) kasutajatele teenuse peatamine ja lõpetamine otsustatakse koos teenuse
kliendiga.